ALGEMENE BETALING- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van C. Janssen h.o.d.n. Cai Janssen Dakwerken gevestigd aan Dorpsstraat 42, 5835 AJ Beugen.

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Cai Janssen Dakwerken, hierna ook te noemen: CAI DAKWERKEN, gedane offertes, met CAI DAKWERKEN gesloten overeenkomsten en de aan CAI DAKWERKEN verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen; eventuele algemene voorwaarden van de koper/opdrachtgever zijn op transakties met CAI DAKWERKEN van toepassing indien CAI DAKWERKEN daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

1.2 Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen CAI DAKWERKEN uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door CAI DAKWERKEN zijn bevestigd.

2. AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN

2.1 Alle door of namens CAI DAKWERKEN gedane offertes zijn vrijblijvend en worden gedurende twee maand gestand gedaan doch kunnen steeds worden ingetrokken, zolang niet op die offertes gegeven opdrachten zijn aanvaard door CAI DAKWERKEN, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Opdrachten, die aan CAI DAKWERKEN worden gegeven, hetzij rechtstreeks, dan wel via vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden CAI DAKWERKEN pas na door deze gedane schriftelijke bevestiging van aanvaarding.

2.3 Ingeval overeenkomsten met CAI DAKWERKEN een herhalend karakter hebben, zijn deze slechts bindend voor het door CAI DAKWERKEN vastgelegde tijdsbestek.

2.4 Indien en nadat een opdracht aan CAI DAKWERKEN is verstrekt en door deze is aanvaard of indien een overeenkomst met CAI DAKWERKEN is gesloten, kan deze slechts worden gewijzigd en/of geannuleerd met toestemming van CAI DAKWERKEN en op de door CAI DAKWERKEN te stellen voorwaarden.
Ingeval van annulering zal de koper/opdrachtgever aan CAI DAKWERKEN zijn geleden verlies of de gederfde winst moeten vergoeden, tenzij anders is afgesproken.

2.5 Alle bijkomende werken en leveringen van welke aard ook, blijven ten laste van de koper/opdrachtgever en worden beschouwd als wijziging in de opdracht. De uitvoering van de bedoelde bijkomende werken en/of leveringen kan alleen dan van CAI DAKWERKEN geëist worden, wanneer een voorafgaande afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen is tot stand gekomen.

2.6 Bij inspannings-verplichtingen komen alle kosten voor rekening van de opdrachtgever, ook al hebben de werkzaamheden van CAI DAKWERKEN niet of onvoldoende tot resultaat geleid.

2.7 Bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen onderdelen en/of materialen eigendom van CAI DAKWERKEN op het moment deze door of in opdracht van CAI DAKWERKEN van het werk zijn afgevoerd, tenzij anders is overeengekomen.

3. WIJZIGINGEN VAN HET AANGENOMEN WERK

3.1 Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdrachten van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijzigingen in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering, of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, behoren wanneer daaruit meer kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.

3.2 Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende faktoren op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende faktoren vermeerderd met de door CAI DAKWERKEN geleden schade ten gevolge dit minderwerk.

3.3 lndien bij de eindsafrekening van het werk blijkt dat het totaal van het reeds verrekende en het nog te verrekenen minderwerk, dat van het reeds verrekende en het nog te verrekenen meerwerk overtreft, heeft CAI DAKWERKEN recht op een bedrag gelijkt aan 10% van het verschil van deze totalen, tenzij het verzoek tot minderwerk afkomstig was van CAI DAKWERKEN.

4. LEVERING, RISICO, AANSPRAKELIJKHEID

4.1 lndien de levering van zaken tot de opdracht behoort, zijn deze zaken voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever vanaf het moment waarop de zaken het bedrijf van CAI DAKWERKEN te Boxmeer hebben verlaten.
Het transport inclusief het laden en lossen van de verkochte zaken komt voor rekening en risico koper/opdrachtgever. Als franco levering is overeengekomen, wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd tenzij tevoren anders is overeengekomen Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de opdrachtgever. Bij levering franco werk behoeft CAI DAKWERKEN de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschiedt steeds naast het voertuig, terwijl de koper/opdrachtgever verplicht is de goederen aldaar in ontvangst te nemen.

4.2 Het aannemen van zaken door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het recu, geldt als bewijs dat de zaken in goede staat waren. Oponthoud of vertraging tijdens het transport is niet voor rekening en risico van CAI DAKWERKEN, tenzij door zijn schuld veroorzaakt. De zaken reizen voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever,

4.3 Het lossen van een voertuig dient terstond te geschieden en lossen buiten werktijd kan alleen plaatsvinden in overleg tussen beide partijen. Met betrekking tot het transport inclusief het laden en lossen kan CAI DAKWERKEN vorderen dat opdrachtgever een terzake deugdelijke verzekering afsluit respectievelijk is CAI DAKWERKEN gemachtigd voor rekening van opdrachtgever een betreffende verzekering bij een te goeder naam en faam bekend staande verzekeringsmaatschappij af te sluiten.

4.4 De opdracht wordt door CAI DAKWERKEN uitgevoerd binnen het afgesproken tijdsbestek, tenzij CAI DAKWERKEN door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou zijn verhinderd zorg te dragen voor een tijdige nakoming; CAI DAKWERKEN geeft de opdrachtgever bericht wanneer de opdrachten zullen worden uitgevoerd, terwijl de opdrachtgever terstond mededeling van CAI DAKWERKEN zal ontvangen van een geval van verhindering voor een niet toerekenbare tekortkoming; opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkeiijk anders is overeengekomen; bij niet tijdige levering dient CAI DAKWERKEN derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

4.5 Bij ontvangst van de zaken controleert en verklaart de koper/opdrachtgever schiftelijk, dat hij de zaken in goede staat, de hoeveelheid van het geleverde juist en compleet met alle toebehoren heeft ontvangen; eventuele klachten dienen terstond bij aflevering te worden gemeld aan CAI DAKWERKEN. Nadien kunnen nog slechts binnen 14 dagen na levering bezwaren schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij CAI DAKWERKEN, indien aannemelijk wordt gemaakt dat de klachten niet eerder konden worden geconstateerd; latere bezwaren behoeven door CAI DAKWERKEN niet in behandeling te worden genomen.
Bij het indienen van een eventuele klacht moet CAI DAKWERKEN van de koper/opdrachtgever de gelegenheid krijgen tot controle, een en ander op straffe van verval van iedere aanspraak van de koper/opdrachtgever terzake.

4.6 Het indienen van bezwaren bij CAI DAKWERKEN geeft nimmer recht betaling van de faktuur op te schorten.

4.7 In geval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is de koper/opdrachtgever verplicht binnen één maand na de opdrachtbevestiging de afroeptermijn schriftelijk en nauwkeurig aan CAI DAKWERKEN op te geven. Indien er geen afroep plaatsvindt respectievelijk het gekochte niet op het overeengekomen leveringtijdstip wordt afgenomen, zullen alle extra kosten en/of schade zonder ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst op de koper/opdrachtgever worden verhaald.

5. PRIJZEN

Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door externe omstandigheden (zoals verhoging van rechten/ accijnzen, wijziging in muntpariteit, prijsstelling van de leveranciers, verzekeringspremies e.d.) prijsverhoging moet worden toegepast. Indien dat het geval is, zijn de door CAI DAKWERKEN toegepaste prijsverhogingen bindend voor de koper/opdrachtgever.
Overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door de opdrachtgever aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Indien de levering van zaken tot de opdracht behoort, blijft het geleverde eigendom van CAI DAKWERKEN tot het moment waarop de daarvoor geldende koopsom, doch ook de koopsom van andere leveranties volledig aan CAI DAKWERKEN zijn betaald. Tot dat moment heeft CAI DAKWERKEN volmacht om het geleverde wederom tot zich te nemen, waar zich dat ook bevindt. De opdrachtgever/ koper moet CAI DAKWERKEN daartoe de gelegenheid geven. Geleverde zaken waarvoor de geldende koopsom niet volledig is voldaan mogen door koper niet aan derden ter hand of ter beschikking worden gesteld, onder welke benaming dan ook. Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van de zaken, waarvoor de koopsom niet volledig is voldaan, is de koper verplicht om binnen 24 uren na de ontdekking daarvan dit aan CAI DAKWERKEN mee te delen.

7. BETALING

7.1 Alle betalingen dienen te geschieden zonder aftrek of korting en indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en schriftelijk door CAI DAKWERKEN wordt bevestigd. CAI DAKWERKEN behoudt zich het recht voor om zekerheid in de vorm van een aanbetaling, waarborg en/of bankgarantie te verlangen.

7.2 Voor opdrachten, die een lange bewerkingstijd vereisen, of gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order, kunnen tussentijds worden gefactureerd en betaling kan bij gedeelten worden verlangd conform het hiervoor onder 7.1 bepaalde.

7.3 Bij niet-tijdige betaling van enig door koper/opdrachtgever aan CAI DAKWERKEN verschuldigd bedrag is koper/opdrachtgever door het enkele feit van niet-tijdig betaling in verzuim en gebreke, zonder dat hiertoe enige sommatie en/of ingebrekestelling zijdens CAI DAKWERKEN zal zijn vereist.

7.4 Indien CAI DAKWERKEN overgaat tot invordering van enig aan haar toekomend bedrag middels derden, is de koper/opdrachtgever aan CAI DAKWERKEN vergoeding verschuldigd van alle te maken kosten, die zullen zijn gefixeerd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en tenminste €120,- exclusief BTW bedragen, zulks onverminderd de wettelijke proceskosten welke de rechter zal opleggen indien het tot een gerechtelijke procedure dient te komen.

7.5 Koper/opdrachtgever kan geen beroep doen op compensatie, korting of aftrek; het is hem nimmer toegestaan betaling op te schorten in verband met beweerde ondeugdelijkheid of gebreken van de door CAI DAKWERKEN verkochte zaak/uitgevoerde opdracht.

7.6 Bij niet-tijdige betaling van een verschuldigd bedrag door koper/opdrachtgever wordt al het overigens verschuldigde ineens en terstond opeisbaar, terwijl in dat geval CAI DAKWERKEN gerechtigd is om alle verdere niet of niet-volledige uitgevoerde overeenkomsten op te schoren of ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om vergoeding te vorderen van de schade en de gederfde winst.

7.7 Koper/opdrachtgever wordt van de dag van verzuim automatisch over het bedrag van de opeisbare vordering aan CAI DAKWERRKEN de wettelijke rente verschuldigd.

7.8 De door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8. RETENTIERECHT

Als CAI DAKWERKEN zaken onder zich heeft van de koper/opdrachtgever heeft CAI DAKWERKEN het recht op zijn verplichting, om de desbetreffende zaken af te geven aan de koper/opdrachtgever, op te schorten tot datgene wat de koper/opdrachtgever aan CAI DAKWERKEN verschuldigd is, volledig is voldaan.

9. VERPLICHTINGEN VAN KOPER/OPDRACHTGEVER

9.1 Koper/opdrachtgever is verplicht om aan CAI DAKWERKEN alle medewerking te doen en medewerking te verlenen, waardoor een optimale uitvoering van de opdracht kan worden bevorderd, c.q. beletselen voor een optimale uitvoering worden genomen.

9.2 Koper/opdrachtgever is gehouden om CAI DAKWERKEN te vrijwaren van alle aanspraken van derden, indien opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit dezen hoofde heeft voldaan: in dat geval kan koper/opdrachtgever geen aanspraak maken op vergoeding van schade door CAI DAKWERKEN. CAI DAKWERKEN kan terzake de vrijwaring een deugdelijke waarborg/bankgarantie respectievelijk een bewijs van een terzake afgesloten verzekering vorderen vooraleer met de overeengekomen werkzaamheden aan te vangen respectievelijk voort te zetten.

10. VERPLICHTINGEN VAN UITVOERING DOOR DERDEN

10.1 Indien derden aan CAI DAKWERKEN zaken of diensten leveren in opdracht van CAI DAKWERKEN zijn zij gehouden dat op vakbekwame en deugelijke wijze en tijdig te doen, bij gebreke waarvan CAI DAKWERKEN gerechtigd zal zijn om iedere betalingsverplichting ten opzichte van die derde op te schorten, dan wel de opdracht in te trekken zonder dat CAI DAKWERKEN enige vergoeding zal zijn verschuldigd.

10.2 In zodanige gevallen zal de in gebreke zijnde derde jegens CAI DAKWERKEN gehouden zijn om, indien CAI DAKWERKEN dat wenst, alsnog te presteren en aan CAI DAKWERKEN alle schade te vergoeden die CAI DAKWERKEN ondervindt als gevolg van de tekortkoming, alles zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist.

11. VERPLICHTINGEN VAN UITVOERING

11.1 CAI DAKWERKEN neemt op zich en is gehouden om de opdracht op vakbekwame wijze uit te voeren.

11.2 Indien een aan CAI DAKWERKEN verstrekte opdracht door deze niet op vakbekwame wijze is uitgevoerd, is de aansprakelijkheid van CAI DAKWERKEN in het algemeen beperkt tot het navolgende:

  • CAI DAKWERKEN zal de opdracht of het desbetreffende gedeelte daarvan opnieuw en correct uitvoeren zonder hiervoor aan opdrachtgever kosten in rekening te brengen.
  • Indien het corrigeren van de uitvoering niet meer mogelijk is of niet meer zinvol is te achten (bijvoorbeeld wegens het tijdsverloop), kan CAI DAKWERKEN het desbetreffende factuurbedrag of het evenredige gedeelte daarvan worden gecrediteerd respectievelijk gerestitueerd.

11.3 Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor gevolgschade en winstderving, is in het algemeen tussen partijen uitdrukkelijk uitgesloten, behalve indien de WA-verzekering van CAI DAKWERKEN die schade dekt alsmede de schade is veroorzaakt als gevolg van een omstandigheid die is bijgebracht door ernstige schuld of grove nalatigheid van CAI DAKWERKEN (dan wel personen of gereedschappen, machineriën) waarvoor hij aansprakelijk geacht moet worden.

11.4 Indien koper/opdrachtgever gebonden is aan bestekbepalingen kan CAI DAKWERKEN op grond daarvan niet door koper/opdrachtgever worden aangesproken indien de inhoud van het bestek niet tijdig en schriftelijk aan CAI DAKWERKEN werd meegedeeld.

12. GARANTIE

Van garantie is slechts sprake indien zulks schriftelijk is overeengekomen. Eventueel overeengekomen garanties behoeven niet in behandeiing te worden genomen indien koper/opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
De garantie strekt nimmer verder dan herstel van de opgetreden gebreken en is nimmer van toepassing met betrekking tot de gebruikte materialen van derden.

13. RECHT VAN INDUSTRIËLE EN INTELLECTUËLE EIGENDOM

Tenzij anders overeengekomen is, behoudt CAI DAKWERKEN de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuële of industriële eigendom op de door CAI DAKWERKEN verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen programmatuur en offertes.
Deze stukken blijven eigendom van CAI DAKWERKEN en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze niet worden gekopiëerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of CAI DAKWERKEN daarvoor kosten in rekening heeft gebracht. Koper/opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan CAI DAKWERKEN te retourneren op straffe van een boete van €500,- per dag.

14. RECLAME

14.1 De opdrachtgever is verplicht terstond na de oplevering van het werk te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan CAI DAKWERKEN terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na de dag van de oplevering CAI DAKWERKEN wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het werk is opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

14.2 CAI DAKWERKEN dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

14.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van die partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

14. Indien de reclame naar het oordeel van CAI DAKWERKEN c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal CAI DAKWERKEN hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde werk, hetzij de gebreken herstellen. CAI DAKWERKEN is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe dan ook genaamd verplicht.

15. GESCHILLEN

Op alle met CAI DAKWERKEN gesloten overeenkomsten is steeds Nederlands recht van toepassing; met betrekking tot geschillen is bevoegd de gewone burgerlijke rechter binnen het rechtsgebied waarin CAI DAKWERKEN is gevestigd.